หน้าหลัก
ประวัติโรงเรียน
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์
คำขวัญและสีประจำโรงเรียน
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลนักเรียน
เอกสารภายใน
เข้าระบบคลังข้อสอบ
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ภาษาต่างประเทศ
 

 

 

 

โรงเรียนไร่ใต้ประชาคมเข้าร่วมขบวนแห่เทียนพรรษา อำเภอพิบูลมังสาหาร ในนาม องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใต้ ชนะเลิศอันดับ 1 ขบวนแห่ วันที่ 10 กรกฎาคม 2557 ภาพกิจกรรม
กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ค่ายลูกเสือโรงเรียนไร่ใต้ประชาคม วันที่ 21-22 กุมภาพันธ์ 2557 ภาพกิจกรรม
เปิดโครงการถนนสายวัฒนธรรมโรงเรียนไร่ใต้ประชาคม วันอังคาร ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2557 ภาพกิจกรรม
กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ค่าย ตชด.226 อ.พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี วันที่ 24-25 มกราคม 2556 ภาพกิจกรรม
กิจกรรมกีฬาสีภายในโรงเรียน วันที่ 3 มกราคม 2557 ภาพกิจกรรม
กิจกรรมวันคริสต์มาส กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ประจำปีการ ศึกษา 2556 วันพุธ ที่ 25 ธันวาคม 2556 ภาพกิจกรรม
โครงการค่ายพัฒนาจิตเพื่อสันติสุข ประจำปีการศึกษา 2556 วันที่ 27 - 29 พฤศจิกายน 2556 ภาพกิจกรรม

การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2556 วันที่ 15 พฤศจิกายน 2556 ภาพกิจกรรม